Get Mystery Box with random crypto!

Вступ.ОСВІТА.UA️⚡2024

Адреса каналу: @vstuposvita
Категорії: Освіта
Мова: Українська
Країна: Україна
Передплатники: 70.80K
Опис з каналу

Перший телеграм-канал про вступ в Україні! 🇺🇦🎓
⚡️Новини про НМТ та вступну кампанію.
🧑‍🎓Лише офіційна інформація.
🙅‍♀️Без реклами.
Більше про вступ ➡️ osvita.ua

Ratings & Reviews

3.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

1

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

0


Останні повідомлення 7

2023-11-08 17:55:31 НМТ–2024 відбудеться за схемою 3+1

Вступні іспити до закладів вищої освіти у 2024 році відбудуться у вигляді НМТ.

Відповідний законопроєкт ухвалений Верховною Радою 08 листопада.

НМТ включатиме три обовʼязкові предмети:

українська мова;
математика;
історія України.

Та один предмет на вибір:

фізика;
хімія;
біологія:
іноземна мова;
географія;
українська література.

Докладніше
21.9K viewsedited  14:55
Відкрити / Коментувати
2023-11-07 17:12:53 При повітряній тривозі вчителі мають зупиняти уроки

У разі увімкнення сигналу «Повітряна тривога» вчителі мають зупиняти проведення уроків незалежно від форми проведення занять.

У МОН наголошують, що переривання занять має відбуватись незалежно від форми навчання у школі – очної, дистанційної або змішаної.

Під час дистанційного навчання вчителі повинні зупинити урок та звернути увагу школярів на необхідність піти в укриття.

Докладніше
14.4K views14:12
Відкрити / Коментувати
2023-11-02 15:54:31  На розмір гранту на вищу освіту впливатиме індекс спеціальності

У МІністерстві освіти і науки розробляють формулу, за якою на розмір гранту для здобуття вищої освіти впливатиме результат ЗНО вступника та індекс спеціальності.

Більший індекс буде надаватися спеціальностям, які потребують більших фінансових витрат для підготовки фахівців, зокрема, інженерним або аграрним.

 Докладніше
16.3K viewsedited  12:54
Відкрити / Коментувати
2023-10-30 18:28:25 Готуйся до НМТ з історії онлайн за темами

Під час іспиту з історії України у 2024 році будуть перевірятись знання вступників за період з XVI століття і до сучасних подій.

За допомогою сервісу ЗНО-ОНЛАЙН можна поетапно виконувати завдання за розділами чинної програми.

Сервіс дозволяє не лише дізнатися свій рівень підготовки, а й тренуватись у виконанні завдань, а також звіряти свої відповіді з правильними й читати коментарі фахівців.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст.

1914 – 1945 р.


Україна в роки Першої світової війни.

Початок Української революції.

Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні.

Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні.

Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.

Українська революція. Період Гетьманату.

Українська революція. Директорія УНР.

Початок Другої світової війни (1939–1941).

Друга світова війна: Рух Опору (1941–1943).

Друга світова війна: воєнні дії на теренах України (1943–1945).

1945 р. – початок ХХІ ст.

Україна в перші повоєнні роки.

Україна в умовах десталінізації.

Україна в період загострення кризи радянської системи.

Відновлення незалежності України.

Становлення України як незалежної держави.

Творення нової України.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ ХІХ ст.

Від найдавніших часів – перша половина ХVІ ст.


Вступ до історії України.

Стародавня історія України.

Королівство Руське. Монгольська навала.

Руські князівства другої половини XIV – першої половини XVI ст. Кримське ханство.

Русь-Україна: виникнення Київської держави.

Русь-Україна: розквіт Київської держави.

Русь-Україна: культура IX–XIV століть.

Друга половина ХVІ ст. – перша половина XVIII ст.

Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині ХVІ ст.

Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині ХVІІ ст.

Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

Козацька Україна наприкінці 50 – 80-х рр. ХVІІ ст.

Українські землі наприкінці ХVІІ – в першій половині ХVІІІ ст.

Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.

Кінець XVIIІ ст. – XIX ст.

Українські землі в Російській імперії к. ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Українські землі в Австрійській імперії к. ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

Культура України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Українські землі у складі Російської імперії в 1900–1914 рр.

Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900–1914 рр.

ЗАВДАННЯ НА ВІЗУАЛЬНЕ ВПІЗНАННЯ

Персоналії


Діячі культури освіти і науки.

Громадсько-політичні та військові діячі.

Архітектура

Архітектура культових споруд в Україні.

Архітектура фортифікаційних споруд в Україні.

Світська архітектура. Містобудування.
18.9K viewsedited  15:28
Відкрити / Коментувати
2023-10-27 12:34:24 Перелік слів із правильним наголосом до НМТ-2024

Перелік слів з нормативним наголосом, які треба вивчити для успішного складання національного мультипредметного тесту з української мови у 2024 році.

Цей перелік визначений чинною програмою ЗНО з української мови та літератури, затвердженою наказом МОН №696 від 26.06.2018 року.

А

агронОмія
алфАвІт
Аркушик
асиметрІя

Б

багаторазОвий
безпринцИпний
бЕшкет
блАговіст
близькИй
болотИстий
борОдавка
босОніж
боЯзнь
бурштинОвий
бюлетЕнь

В

вАги (у множині)
вантажІвка
веснЯнИй
вИгода (користь)
вигОда (зручність)
видАння
визвОльний
вимОга
вИпадок
вирАзний
вИсіти
вИтрата
вишИваний
відвезтИ
відвестИ
вІдгомін
віднестИ
вІдомість (список)
відОмість (повідомлення, дані, популярність)
вІрші
віршовИй
вітчИм

Г

гальмО, гАльма
глядАч
горошИна
граблІ
гуртОжиток

Д

данИна
дАно
децимЕтр
дЕщиця
де-Юре
джерелО
дИвлячись
дичАвіти
діалОг
добовИй
добУток
довезтИ
довестИ
довІдник
дОгмат
донестИ
дОнька
дочкА
дрОва

Е

експЕрт

Є

єретИк

Ж

жалюзІ

З

завдАння
завезтИ
завестИ
зАвжди
завчасУ
зАгадка
заіржАвілий
заіржАвіти
закінчИти
зАкладка (у книзі)
зАкрутка
залишИти
замІжня
занестИ
зАпонка
заробІток
зАставка
зАстібка
застОпорити
звИсока
здАлека
зібрАння
зобразИти
зОзла
зрАння
зрУчний
зубОжіння

І

індУстрія

К

кАмбала
каталОг
квартАл
кИшка
кіломЕтр
кінчИти
кОлесо
кОлія
кОпчений (дієприкметник)
копчЕний (прикметник)
корИсний
кОсий
котрИй
крицЕвий
крОїти
кропивА
кулінАрія
кУрятина

Л

лАте
листопАд
літОпис
лЮстро

М

мАбУть
магістЕрський
мАркетинг
мерЕжа
металУргія
мілімЕтр

Н

навчАння
нанестИ
напІй
нАскрізний
нАчинка
ненАвидіти
ненАвисний
ненАвисть
нестИ
нІздря
новИй

О

обіцЯнка
обрАння
обрУч (іменник)
одинАдцять
одноразОвий
ознАка
Олень
оптОвий
осетЕр
отАман
Оцет

П

павИч
партЕр
пЕкарський
перевезтИ
перевестИ
перЕкис
перелЯк
перенестИ
перЕпад
перЕпис
піалА
пІдданий (дієприкметник)
піддАний (іменник, істота)
пІдлітковий
пізнАння
пітнИй
піцЕрія
пОдруга
пОзначка
пОмилка
помІщик
помОвчати
понЯття
порядкОвий
посерЕдині
привезтИ
привестИ
прИморозок
принестИ
прИчіп
прОділ
промІжок
псевдонІм

Р

рАзом
рЕмінь (пояс)
рЕшето
рИнковий
рівнИна
роздрібнИй
рОзпірка
рукОпис
руслО

С

сантимЕтр
свЕрдло
серЕдина
сЕча
симетрІя
сільськогосподАрський
сімдесЯт
слИна
соломИнка
стАтуя
стовідсОтковий
стрибАти

Т

текстовИй
течіЯ
тИгровий
тисОвий
тім’янИй
травестІя
тризУб
тУлуб

У

украЇнський
уподОбання
урочИстий
усерЕдині

Ф

фартУх
фаховИй
фенОмен
фОльга
фОрзац

Х

хАос (у міфології: стихія)
хаОс (безлад)

Ц

цАрина
цемЕнт
цЕнтнер
ціннИк

Ч

чарівнИй
черговИй
читАння
чорнОзем
чорнОслив
чотирнАдцять

Ш

шляхопровІд
шовкОвий
шофЕр

Щ

щЕлепа
щИпці
щодобовИй

Я

ярмаркОвий
22.6K viewsedited  09:34
Відкрити / Коментувати
2023-10-26 18:56:25 В уряді прогнозують збільшення кількості ІТ-спеціалістів

Реформа вищої освіти, завдяки якій студенти-контрактники матимуть можливість здобути ступінь бакалавра за три роки, допоможе збільшити кількість кваліфікованих ІТ-спеціалістів в Україні.

На цьому наголосив віцепремєр-міністр Михайло Федоров.

За його словами, студентам ІТ-спеціальностей буде легше поєднувати роботу з навчанням, щоб набувати реального досвіду.

Також студенти зможуть самостійно вибирати до 50% курсів, формуючи свою освітню траєкторію, та розставляти пріоритети.

Докладніше
16.1K viewsedited  15:56
Відкрити / Коментувати
2023-10-23 18:57:25 Студенти дистанційної форми зможуть самі обирати час та місце занять

У Міністерстві освіти і науки наголошують, що студенти дистанційної форми навчання зможуть самостійно обирати час та місце для занять у межах графіку навчання.

Про це йдеться у коментарі МОН щодо ініціативи скасування заочної та вечірньої форм навчання у вишах з 2024 року.

У МОН наголошують, що з початку COVID-19 та повномасштабного вторгнення заочна й вечірня форми здобуття освіти фактично втратили актуальність, трансформувавшись у дистанційну.

Також зазначається, що в європейському просторі заочної форми взагалі немає.

Студенти, які зараз здобувають освіту за вечірньою та заочною формами навчання, зможуть закінчити свої програми в такому ж форматі.
28.2K views15:57
Відкрити / Коментувати
2023-10-23 16:52:05  Студенти зможуть обрати спеціальність після 1 або 2 курсу

Після проходження 60–120 кредитів ЄКТС студенти зможуть вибрати спеціальність у межах широкої галузі.

Тобто на таких програмах студенти зможуть не одразу обирати спеціальність під час вступу, а пізніше обрати її в межах тієї галузі, на яку вони вступали.

Наприклад, після навчання дворічного навчання у галузі «Соціальні науки» студент матиме можливість визначитися, яка галузь йому найбільше підходить – соціологія, соціальна робота чи політологія.

Це надасть можливість більш усвідомлено вибрати спеціальність уже після певного терміну навчання в університеті.

 Докладніше
14.2K viewsedited  13:52
Відкрити / Коментувати
2023-10-23 16:29:50 Заочну форму навчання замінять дистанційною

Замість заочної та вечірньої форми навчання у вишах вже з 2024 року буде впроваджена дистанційна.

Відповідна норма передбачена законопроектом, що схвалений Кабінетом Міністрів.

Очікується, що рішення надасть змогу студентам навчатися віддалено, але без втрати якості освіти. Вони зможуть долучатися до навчання онлайн, не відвідуючи заклади фізично.

Студенти, що нині навчаються на заочній та вечірній формах, зможуть завершити навчання в такому ж форматі, проте з наступного року вступ буде лише на дистанційну або денну форми здобуття освіти.

Докладніше
15.1K viewsedited  13:29
Відкрити / Коментувати
2023-10-23 15:55:58 Студенти-контрактники зможуть регулювати терміни свого навчання

Студенти-контрактники українських закладів вищої освіти зможуть самостійно визначати, за який час вони хочуть пройти навчання за певною освітньою програмою.

Відповідна новація міститься у законопроекті щодо вдосконалення вищої освіти, що схвалений Кабінетом Міністрів.

У разі прийняття законопроекту парламентом студенти зможуть самостійно визначати термін навчання.

Зокрема, студенти, які навчаються на контракті, матимуть можливість пришвидшити навчання й завершити бакалаврат за 3 роки замість чотирьох. Або навпаки – отримати ступінь за 6 років.

Докладніше
15.6K viewsedited  12:55
Відкрити / Коментувати